Comórtas “Swatch Watch”

Comhghairdeas le Milly Ní Ghabóid a tháinig sa chéad áit sa chomórtas “Swatch Watch”. Comhghairdeas freisin le Caoimhe Ní Ghamhna (2ú áit) agus Giselle Ní Eochaidh (2ú áit) a tháinig sa dara háit. Maith sibh cailíní!

A huge congratulations to Milly Ní Ghabóid who came first in the ‘Swatch Watch’ competitio. Also, congratulations to Caoimhe Ní Ghamhna and Giselle Ní Eochaidh who came in 2nd place. Well done girls!

Top School in Ireland 2018

An scoil is fearr in Éirinn 2018

I mbliana, is muidne an iar-bhunscoil ‘is fearr’ in Éirinn, don gcúigiú bhliain as a chéile, de réir táblaí The Sunday Times. Comhghairdeas d’ár scoláirí, múinteoirí agus pobal uile na scoile. #Ní neart go cur le chéile #Cumhacht na mBan #Bród

This year we are the top school in Ireland, for the 5th year in a row, according to The Sunday Times school league tables. Congratulations to our students, teachers and school community. # There’s strength in unity # Girl Power # Proud

BL 6 Siúlóid

6th Year Stroll

Chuaigh Bl. 6, atá an-ghnóthach i láthair na huaire, ar siúlóid Dé Céadaoin seo caite le In. Ní Bhriain agus In Cantrell. Bhí an t-ádh leo, mar bhí an ghrian ag spalpadh anuas orthu an lá áirithe seo!Bhain siad an-taitneamh as an lá. Ní neart go cur le chéile #Compánachas #Cairdeas #Folláine

Our 6th years, who are very busy at the moment, went on a stroll up 2 Mile Gate in Killaloe last Wednesday with Ms. Ní Bhriain and Ms. Cantrell. They were very lucky with the weather the entire day and enjoyed it thoroughly! #Companionship #Friendship # Wellbeing

2nd Yr Achill Adventures 2018

2nd Year Trip to Achill
Chuaigh Bl. 2 go ‘Coláiste Acla’ coicís ó shin. Bhain siad sult as an dturas seo go dtí an Ghaeltacht. Taobh istigh de 3 lá, idir shiúlóidí, surfáil, rince ag an gcéilí, craic agus spraoi, gan amhras, bhí 3 lá den scoth acu. D’éirigh go hiontach leo. Maith sibh cailíní!

Our 2nd years recently made the annual trip to the Gaeltacht where they spent a few days at Coláiste Acla. Over 3 days, they squeezed in walking, surfing, and ceilí dancing to name but a few, and without doubt had 3 unforgettable days there. They had a ball.

TY Gaisce Trip 2018

Turais thar oíche go dtí an Boireann

Tá imeachtaí na hidirbhliana tar éis tosú le fuinneamh i mbliana. Ag tús na bliana, thaisteal muintir na hIdirbliana ar thuras thar oíche go dtí an Boireann chun siúlóid a dhéanamh, mar tá siad ag eagrú a gcuid imeachtaí breise chun an Bonn Gaisce Cré-Umha a fháil. Shiúil siad 25km. Bhain siad an-sult as. Maith sibh cailíní!

TY activities have started very energetically this year. At the start of the year, the TYs went on an overnight trip to the Burren to take part in a walk, as they are organising their extra activities to achieve the GAISCE Bronze Award. They walked over 25km and although tired when finished, they really enjoyed it. Well done to all who took part.

Vótáil 100

Monica Ní Thoráin, Solas

Chun comóradh a dhéanamh ar an 100 bliain ó fuair mná na h-Éireann an ceart vótála, tá clár d’imeachtaí á chur ar siúl i mbliana ag an Oireachtas darb ainm “Vótáil 100”. Ceann de na h-imeachtaí a d’eagraigh siad ná “Díospóireacht na n-Óg”, díospóireacht sa Seanad do sé dhalta dhéag san idirbhliain ó thimpeall na tíre. Ghlac mé páirt sa díospóireacht sin, agus bhí sé ar siúl ar an seachtú lá déag de mhí Aibreáin i mbliana.

Bhí roinnt réamh-bhabhtaí ann roimh bheith roghnaithe. Ar dtús, b’éigean dom litir ghearr a scríobh chuig an Seanad. Ansin, bhí orm físeán dhá nóiméad díom féin ag caint faoi pholaitíocht a sheoladh ar aghaidh. Bhí seisear déag roghnaithe as níos mó ná 350 daltaí, agus bhí iarratais ann ó gach contae timpeall na tíre.

Bhí trí cheardlann againn roimh an lá mór sa Seanad. Sa chéad cheardlann, bhíomar ag foghlaim faoi scileanna díospóireachta, ag scríobh óráidí agus ansin ag caint os comhair lucht féachana. Sa dara ceardlann, d’fhoglaimíomar faoi stair Cearta na mBan, agus na sufraigéidí in Éirinn. Bhí cleachtadh againn sa Seanad don tríú ceardlann.  Thug gach duine a n-óráidí agus ansin rinneamar go léir measúnuithe ar a chéile.

Bhí na ceardlanna an-úsáideach.  Chuaigh mé chucu le Miss Chapple ar an traein. Thug siad deis dom freisin caint is comhrá leis na daoine eile a bhí ag glacadh páirte i nDíospóireacht na n-Óg. Bhí gach éinne ó chontae difrúil, agus mar sin bhí sé go deas bualadh le daoine ó cheantair éagsúla.

Bhí an díospóireacht ar siúl ar an 17ú lá de mhí Aibreáin, mar a dúirt mé cheana. Chuaigh mé suas ar an traein.  Bhí cead agam beirt a thógaint in éineacht liomsa, chomh maith le mo mhúinteoir Béarla.  Roghnaigh mé m’athair agus mo chara Róisín.  Bhuaileamar le Miss Chapple i mBaile Átha Cliath agus chuamar go léir le chéile go dtí Teach Laighin.

Ag Teach Laighin, bhí cupán tae againn agus rinneamar cleachtadh ar ár n-óráidí don uair dheireanach. Ansin, shiúlamar go léir go dtí an Seanad.  Bhí suíochán speisialta againn go léir. Thosaigh an díospóireacht ar a 11 a chlog. Bhí óráidí de thrí nóiméad an duine againn go léir. Ba mise an ceathrú duine déag as an seisear déag chun óráid a thabhairt.  Bhí mé an-neirbhíseach ach d’éirigh go breá liom.

Tar éis na díospóireachta, bhí béile an-bhlasta againn i mbialann an tSeanaid. Bhí gach duine sona sásta ann.  Tar éis an bhéile, chuamar ar ais go dtí Stáisiún Heuston agus thógamar an traein abhaile. Bhí lá breá agam agus dea-chuimhne nach ndéanfaidh mé dearmad ar go deo.

Get West 2018

Aisling-Cáit Nic Amhlaoibh Ní Icí agus Gillian Ní Chóiplí, Solas

Aisling:  Ar an gCéadaoin, an 11ú Aibreán, tháinig Get West chuig an scoil chun gníomhaíochtaí éagsúla eachtraíochta a dhéanamh linn.  Scoilt siad muid i ngrupaí difriúla.  Bhí Gillian agus mé féin sa ghrúpa céanna, le 13 dínn ann san iomlán agus bhíomar ag caitheamh léinte glasa.

Gillian:  An chéad ghníomhaíocht a rinne ár ngrúpa ná boghdóireacht.  Roinneadh muid i ndá fhoireann agus ansin bhí comórtas eadrainn.  Bhí orainn na daoine ar an bhfoireann eile a bhualadh leis na saighid.  Bhí an bua ag an ngrúpa leis an méid is mó buillí.  Tar éis sin bhí orainn obair le chéile chun cleachtaí tógála foirne a dhéanamh.

A:  Mar shampla, bhí orainn an abhainn a thrasnú ag úsáid 4 bhloc agus bhí orainn é a dhéanamh agus an clog orainn.  Ansin, bhí sos 10 noiméad, le zorbing ina dhiaidh.  Chuamar isteach sa liathróid mhór líonta le h-aer agus bhí timpeall 5 nóiméad spraoi ag gach duine ag rolladh timpeall na h-áite.

G:  Ina dhiaidh, rinneamar níos mó cleachtaí tógála foirne. Ansin, bhí 45 nóiméad againn don lón agus thosnaíomar tar éis lóin le cluiche le liathróid.  Bhí orainn liathróid a chaitheamh i dtreo balla agus fuaireamar pointí dá n-éireodh linn na spriocanna áirithe ar an mballa a bhualadh. Bhí comórtas againn agus bhaineamar ar fad an-sult as.

A&G: Don ghníomhaíocht dheireanach thug ár ngrúpa aghaidh ar an mballa dreapadóireachta le clogaid agus úmacha.  Chríochnaíomar le dúshlán!  Bhí lá den chéad scoth againn … agus d’fhan sé tirim don lá ar fad.  An rud is annamh is iontach!

Peter McVerry Trust

Clodagh Nic Conmara, Solas

Tháinig aoi-chainteoir isteach chugainn le déanaí ó Trust Peter McVerry.  Thug sé cur i láthair gearr faoina fadhbanna atá ag daoine gan dídeán.  Oráid mhaith a bhí inti.  Labhair sé faoina cúiseanna eagsúla a bhíonn mar fháthanna go bhfaigheann daoine iad féin gan dídeán, cosúil le h-easpa tithíochta sa tír nó mí-úsáid drúgaí. Ansin labhair sé faoin Peter McVerry Trust agus an obair a dhéanann siad le agus i gcomhair daoine gan dídeán.  Bhí gach duine ag éistaecht mar urlahraí an-mhaith ab ea é.  Rinne sé a dhícheall aon cheist a bhí againn a fhreagairt ag an deireadh.

Oibríonn an Peter McVerry Trust le daoine óga ach go háirithe agus an aidhm is mó atá acu ná tithe buana a aimsiú do dhaoine.  Tá siad tar éis tosnú ag obair i gcathair Luimní agus ba mhaith leis an aoi-chainteoir go mbeadh sé sin ar eolas ag muintir an chontae.  Tháinig sé chun  ár scoile chun é sin a chur in iúl don phobal agus chun iarraidh ar dhaoine a bheith níos tuisceanaí freisin faoi chás dhaoine gan dídeán.

 

An t-Eolaí Óg

Ciara Ní Bhriain, Solas

Ghlac mé agus mo bheirt chairde páirt i gComórtas Eolaí Óg 2018.  Thosaíomar ar ár dtionscadal i Meán Fómhair 2017 agus shocraíomar é a dhéanamh ar théamh domhanda.  Rinneamar suirbhé chun tuairimí Éireannach ar théamh domhanda a fháil amach.  Thugamar an suirbhé amach do 550 daoine.  Na torthaí a fuaireamar ná:

  • Creideann an chuid is mó de mhuintir na tíre seo go bhfuil a léithéid de rud ann agus téamh domhanda (90%)
  • Ní aontaímid le Donald Trump agus a cinneadh ar COP 21
  • Tá Éireannaigh sásta rudaí a dhéanamh chun téamh domhanda a stopadh má tá sé éasca dóibh.

Bhí an comórtas féin ar siúl i mBaile Átha Cliath ar an 10ú lá go dtí an 13ú lá d’Eanáir.  Chuamar suas go Baile Átha Cliath go h-an luath ar maidin an 10ú lá.  Chuamar chuig an óstán le haghaidh cúpla noiméad agus ansin chuamar caol díreach chuig an RDS. Chuireamar suas ár bpostaer agus chuireamar an seastán in ord agus éagar.  Ansin bhí an seármanas oscailte ar siúl. Ní raibh sé oscailte don phobal mór an lá sin.  Moltóirí amháin a bhí againn. Bhíomar an-neirbhíseach le haghaidh ár gcéad moltóra ach bhí sí an-deas.

An chéad lá eile bhí beirt mholtóirí eile againn.  Freisin bhí daoine ón bpobal ag siúl timpeall.  Bhí sé an-deas bheith ag caint le daoine faoin ár dtionscadal.  An oíche sin bhí tráth na gceist ar siúl do na daltaí a bhí ag glacadh paírte sa chomórtas.  Bhí spraoi againn agus rinneamar cairde nua ann. Ar an Aoine, tháinig na cailíní ón ár scoil suas chun muid a fheicéail.  Bhí sé go h-álainn bheith in ann ár dtionscadal a thaispeaint dár gcairde.  Níos déanaí bhí an séarmanas bronnta ar siúl.  Ar an drochuair dúinn, níor bhuamar aon rud, ach ba chuma linn dáiríre mar bhí spraoi ollmhór againn.  An oíche sin bhí karaoke ar siúl agus bhí an-chraic againn.

Ar an Satharn, an lá deireanach den eolaí óg, bhíomar tuirseach traochta.  Bhí orainn fanacht sa RDS go dtí a 5 a clog agus ansin chuamar abhaile.  Bhí am iontach agam ag an Eolaí Óg agus mholfainn é a dhéanamh do gach duine.

 

Pairlimint na hEorpa, An Bhrúséil

Rachel Ní Artagáin, Solas

Ar an 7ú Lá de mhí Nollag, chuaigh mé go dtí an Bhrúiséil sa Bheilg mar gheall ar aiste a scríobh mé darbh ainm “Why the EU is Important for Me.”  Chuireamar an aiste isteach i gcomórtas agus bhuaigh mise, Clódagh, Monica agus Hannah an duais mhór – turas go dtí an Bheilg agus Pairlimint na hEorpa.

D’éirigh mé ar a dó a chlog ar maidin ár n-imeachta, bhailíomar Clodagh agus ansin chuamar go dtí Aerfort Baile Átha Cliath.  Bhí an t-eitleán ag fágáil ar a sé a chlog.  Nuair a shroicheamar an t- aerfort, bhuaileamar le Monica agus Hannah.  Bhí sceitimíní an domhain orainn ar fad.

Ar ár dtuirlingt sa Bhrúiséil, bhí sí an-fhuar agus bhí tuirse orainn.  Ar dtús, chuamar go dtí an Phairlimint agus bhí cruinniú againn leis an MEP Éireannach, Seán Ó Ceallaigh. Bhí an cruinniú an-suimiúil; is fear an-deas é an Feisire Ó Ceallaigh.  D’fhoghlaim mé an-chuid ón gcruinniú faoin Aontas Eorpach agus an ról tábhachtach a glacann sé inár saol anseo in Éirinn.  Tar éis an chruinnithe, chuamar go dtí an “Future Classroom Lab”, rud a bhí thar a bheith suimiúil freisin.  Tar éis é sin chuamar go dtí an t-óstán.  Bhí sé go hálainn!  Tar éis uaire ag ligint ár scíthe, chuamar go dtí bialann dheas dárbh ainm Old Oak. Bhí an aimsir go dona áfach ach bhí sé spraoiúil ar aon nós.

An lá dár gcionn, chuamar go dtí an Coimisiún agus bhualamar leis an gCoimisinéir Phil Hogan. Bhí an cruinniú sin an-fháisnéiseach.  Ansin ar aghaidh linn go dtí Teach Staire na h-Eorpa.  Bhain mé an-taitneamh as an gcuairt sin.  Nuair a bhíomar chríochnaithe ag an iarsmalann sin bhí am saor againn chun taiscéalaíocht a dhéanamh i gCathair na Brúiséile. Chuamar go dtí an-chuid siopaí, agus méid mór ionad turasóireachta. Cheannaíomar “Belgian waffles” freisin (nach mbeadh a fhios agat!) agus bhí siad go hiontach!

Ar an triú lá, chuamar go dtí Ghent agus Bruges.  Bhí na cathracha sin go h-álainn.  Bhí margaí Nollag iontu agus Roth Mór chomh maith. Bhí an lá sin go-hiontach.  Chonaiceamar a lán foirgneamh agus sean-séadchomartharthaí.

Ar an lá deiridh, thosaigh sé ag cur sneachta agus bhí an t-eitleán déanach. Bhíomar san aerfort le haghaidh ceithre h-uaire, ach ba chuma liom mar b’am breise le mo chairde nua é.  Bhí mé croí-bhriste nuair a bhí mé ag fágáil an aerfoirt agus nuair a shroicheamar Éire an athuair mar bhí a lán cairde nua fágtha i mo dhiaidh agam.

Bhí an turas go dtí an Bhrúiséil mar an rud ab fhearr a tharla domsa san Idirbhliain agus bhí an-ádh orm an comórtas a bhua.